Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BOS ONTWERP EN RECLAME TE ROSMALEN
Artikel 1: DEFINITIES
1.1. Onder ‘verkoper’ wordt in deze voorwaarden verstaan Bos Ontwerp en Reclame 1.2. Onder ‘koper’ wordt in deze voorwaarden verstaan een ieder die met verkoper een overeenkomst in welke vorm dan ook aangaat.
1.3. Onder ‘aflevering’ wordt in deze voorwaarden verstaan het stellen van de zaak in het bezit van koper of, in het geval van koop met eigendomsbehoud, hetstellen van de zaak in de macht van de koper, dan wel indien toepasselijk de aanbrenging c.q. installatie daarvan.ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van en alle overeenkomsten met verkoper.
2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.2.3. Verkoper aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als dit uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen.
ARTIKEL 3: OFFERTES EN/OF AANBIEDINGEN
3.1 Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat zij onherroepelijk zijn. Mondelinge aanbiedingen door verkoper of haar ondergeschikten gedaan zijn niet bindend, tenzij deze door verkoper schriftelijk zijn bevestigd.
3.2 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur, gewicht enz., door verkoper bij de aanbieding verstrekt, zijn voor haar niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.
ARTIKEL 4: TOTSTANDKOMING
4.1. De koopovereenkomst komt uitsluitend tot stand door schriftelijk
aanvaarding door verkoper.
4.2. Indien verkoper aan koper een orderbevestiging toezendt geldt de inhoud van de orderbevestiging als volledig en juist, tenzij koper binnen een termijn van
2 dagen tegen de orderbevestiging schriftelijk protesteert.
4.3. Verkoper is gerechtigd te verrichte diensten dan wel leveringen door derden te laten uitvoeren.
ARTIKEL 5: PRIJZEN
5.1. De opgegeven prijzen gelden voor levering/verzending vanaf bedrijf of magazijn van verkoper, exclusief omzetbelasting, vervoers-, laad-, los- en opslag, plaatsingskosten en of andere op de goederen en/of diensten rustende belastingen, lasten of rechten, onvoorziene externe kosten daaronder inbegrepen, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.5.2. Door verkoper in catalogi, cd rom, internet of anderszins kenbaar gemaakte prijzen binden de verkoper niet.
5.3. Na totstandkoming van de overeenkomst is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van onder meer onduidelijk, onjuiste informatie van koper resulterend in meerwerk, tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, douanetarieven, goederen en/of grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, waardedaling van de
euro en/of stijging van de buitenlandse valuta en al die overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken.
ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD
6.1. Verkoper blijft eigenaar van alle aan koper afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien verkoper in het kader van deze verkoopovereenkomsten ten behoeve van koper door koper te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat koper ook deze vorderingen van verkoper volledig heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die verkoper tegen koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van koper in een of meer van zijn verplichtingen jegens verkoper.6.2. Zolang de eigendom niet op koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in lid 7 van dit artikel.
6.3. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van koper zijn overgegaan en zich nog in handen van koper bevinden, behoudt verkoper zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in art. 3:92 lid 2 BW vermelde, die verkoper uit welke hoofde dan ook tegen koper mocht hebben.6.4. Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van verkoper te bewaren.
6.5. Verkoper heeft het recht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te vorderen en tot haar te nemen, indien de nalatige koper zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betalingaanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard.
6.6. Koper verleent verkoper daartoe onherroepelijk machtiging voor toegang tot de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt.
6.7. Het is koper toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen
en over te dragen. Bij verkoop op krediet is koper verplicht van zijn afnemers
een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit
artikel.
ARTIKEL 7: LEVERING EN RISICO
7.1. Levering vindt plaats middels verzending dan wel aflevering ‘af opslagplaats’ dan wel ‘af fabriek’ dan wel ‘af depot’ tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
7.2. De zaken zijn voor risico van koper zodra verkoper heeft geïnformeerd dat de zaken ter beschikking staan van koper op de door verkoper aan te wijzenplaats van zijn terrein of elders, hetzij zodra de zaken afgeleverd zijn. De zaken reizen, hoe ook de levering- en transportwijze is overeengekomen steeds vanaf de opslagplaats van verkoper voor risico van koper.
ARTIKEL 8: LEVERTIJD
8.1. De levertijd wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen tenzij een eventueel genoemde termijn uitdrukkelijk schriftelijk als fataal is gekwalificeerd.
8.2. De levertijd gaat in als alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, die koper aan verkoper dient te verstrekken en de eventueel overeengekomen aanbetaling in het bezit zijn van verkoper.8.3. Verkoper is verplicht zich zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, doch is hij niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding. Een zodanige overschrijding verplicht verkoper niet tot enige vergoeding, noch geeft zij
koper het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren.
ARTIKEL 9: BETALING
9.1. Betaling dient binnen 14 dagen na dagtekening van de door verkoper verstuurde factuur te geschieden. Bij overschrijding van deze termijn is de koper van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan dehandels vertragingsrente en voor zover niet van toepassing de wettelijke rente verschuldigd.
9.2. Indien verkoper hierom verzoekt is koper gehouden bij vooruitbetaling de factuur te voldoen.9.3. Bij niet-tijdige betaling van de factuur verliest opdrachtgever de mogelijkheid om een beroep te doen op overeengekomen leveringstermijnen.
9.4. Indien koper nalatig blijft met nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst is koper gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, advocatenkosten enkosten van interne en externe adviezen daaronder begrepen, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag
9.5. Door koper gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook als koper vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
ARTIKEL 10: OPSCHORTING
10.1. Bij niet nakoming door koper van een opeisbare vordering op de overeengekomen betalingsdatum heeft verkoper het recht de verdere nakoming van zijn verbintenissen die voortkomen uit alle tussen verkoper en koper lopende overeenkomsten op te schorten tot nakoming plaatsvindt, onverminderd haar overige uit de wet voortvloeiende opschortingrechten. Tevens worden bij niet nakoming door koper van een opeisbare vordering alle vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk en volledig opeisbaar.
ARTIKEL 11: RECLAMES/KLACHTEN
11.1. Koper is verplicht de zaak terstond na de levering grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, verkoper terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
11.2. Indien koper niet uiterlijk binnen 2 dagen na de tijd van de levering verkoper bij aangetekend schrijven wijst op gebreken, die bij grondig onderzoekkonden worden opgemerkt, dan wordt koper geacht met de staat waarin de
zaak is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
11.3. Geringe afwijkingen in kwaliteit, afmeting en kleur die uit technisch oogpunt niet zijn te voorkomen en die volgens handelsgebruik algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclames.
11.4. Verkoper draagt zorg voor het overeenstemmen van de afmetingen van de te leveren zaak met de door koper schriftelijk kenbaar gemaakte maten. Kleine maatafwijkingen kunnen niet voor rekening van verkoper komen. Verkoper
wijst alle aansprakelijkheid als gevolg van onjuist opgegeven maten en tekening(en) en hoeveelheden door koper van de hand. Kosten resulterend uit voorgaande volzin zullen voor rekening van koper zijn.
ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID
12.1. Verkoper is slechts aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt en waarbij haar aansprakelijkheid beperkt is tot het factuurbedrag van de desbetreffende opdracht, voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de koper en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van verkoper.12.2. Iedere aansprakelijkheid van verkoper voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen schade veroorzaakt door zijdens verkoper ingeschakelde derden, aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook,vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
12.3. Verkoper is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, voor schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van
gewijzigde omstandigheden en voor schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie, materialen of werkzaamheden (bij plaatsing) door koper zelf.
12.4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat koper na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij verkoper heeft gemeld.12.5. Verkoper is niet tot enige uitkering aan de opdrachtgever gehouden in geval van vermissing, diefstal, tenzij de oorzaak daarvan bestaat in opzet of grove
schuld.
12.6. Koper vrijwaart verkoper voor alle schade die verkoper mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door verkopergeleverde zaken of diensten, daaronder begrepen:
– aanspraken van derden, werknemers van verkoper daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van koper of van onveilige situaties in zijn bedrijf.
– Aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door verkoper geleverde producten of diensten die door koper worden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging of in samenhang met eigen producten of diensten van koper, tenzij koper bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.
ARTIKEL 13: OVERMACHT
13.1. Geen van beide partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.13.2. De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van verkoper te komen: stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar, uitsluitingen, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelenvan enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf van verkoper, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, in gebreke blijven van leveranciers van verkoper of andere gevallen die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen.
ARTIKEL 14: INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
14.1. Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door verkoper geleverde producten, materialen, belettering, ontwerpen, etc. blijven berusten bij verkoper.
14.2. Koper vrijwaart verkoper tegen iedere aanspraak van derden met betrekking tot industriële of intellectuele eigendomsrechten.
ARTIKEL 15: SCHEIDBAARHEID
15.1 Mocht één of meer van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige van deze voorwaarden onverminderd van kracht. Voorts is verkoper steeds bevoegd om een vernietigd beding te vervangen door een ander beding van dezelfde strekking dat echter niet met vernietiging/nietigheid wordt bedreigd.
ARTIKEL 16: WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN
16.1 Verkoper is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden.
ARTIKEL 17: GESCHILLEN
17.1. Op overeenkomsten met verkoper is uitsluitend Nederlands recht vantoepassing. Alle geschillen zullen in de eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter van de woonplaats van verkoper, tenzij verkoper de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van koper of dwingend recht anders voorschrijft.

Pinterest
Pinterest
fb-share-icon
LinkedIn
Share
Instagram